Teaclave Meetup #9

November 30, 2021 · Mingshen Sun

# Agenda

 • SmashEx: Smashing SGX Enclaves Using Exceptions — Jinhua Cui

# Notes

# Attendees

 • Jinghua
 • Ran Duan
 • Rong Fan
 • Gordon
 • He Sun
 • Hongbo Chen
 • Jason Yu
 • Pei Wang
 • ruanwenwen
 • Rundong
 • Tongxin Li
 • Weijie Liu
 • Yuan Zhuang
 • Zha0Chan
 • Mingshen Sun

# Group Photo

Group Photo